اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

 

 

شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن مرواريد شرق فاخر

هیچگونه وابستگی یا ارتباطی با سازمان، ارگان یا نهادهای دولتی و انتظامی ندارد

و توسط گروهی از افراد حقیقی متخصص اداره می‌شود.