آغاز فعالیت عمرانی پروژه سپکو 2

صورتجلسه تحویل قطعی زمین پروژه سپکو 2 به شرکت

جدول میزان اقساط و پرداختی های پروژه مسکونی لوکس سپکو 2

صدور مجوز ساخت پروژه مسکونی لوکس سپکو 2 از سوی شهرداری پرند

معرفی شهر پرند و پروژه مسکونی لوکس سپکو دو