شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر

سپکو؛ تحقق رؤیای خانه دار شدن تو

قانون طلایی فروش

 

 مهم

 

✅ بگین چی میگین:

???? در شروع جلسه بهتر است تا موضوع کلی آن جلسه، در قالب یک عنوان کوتاه برای مخاطب بیان شود تا بتواند مفاهیم بعد از آن را بهتر درک کند و درواقع بداند شما درباره چه چیزی صحبت می کنید.

 

✅ موضوع اصلی رو بگین:

???? بعد از آن، حالا می توانید درباره موضوع اصلی جلسه صحبت کرده و به صورت کامل توضیح دهید. این بخش از جلسه خیلی مهم است چون اطلاعات کامل در این بخش به مخاطب ارائه میگردد.

 

✅ بگین چی گفتین:

???? و درآخر جلسه برای فهم بهتر، یک جمع بندی کلی و نتیجه گیری نهایی داشته باشید تا مبحث اصلی جلسه در ذهن مخاطب باقی بماند.